Reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná. K uplatneniu reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár, v ktorom uvediete druh tovaru, kedy bol zakúpený, rozsah vady, dátum a podpis. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite na adresu Jazierkové centrum Šimčák, Ing. Ľudovít Šimčák, Prešovská cesta 65, 04001 Košice ,prípadne tovar prineste osobne do našej predajne na Prešovskej ceste 65 v Košiciach. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte vyplnený reklamačný list a kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému.

Odstrániteľné vady

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po 3. oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do dobu, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy.

Neodstrániteľné vady

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

– ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru

– ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim

– ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

– ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

– ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru

– ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

– ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

– ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

– ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záručná doba

Na tovar objednaný v internetovom obchode jazierkasimcak.sk je štandardne záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@jazierkasimcak.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 918 337 342. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Odstúpenie od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Jazierkové centrun Šimčák, Ing. Ľudovít Šimčák, Prešovská cesta 65, 04001 Košice, prípadne tovar prineste osobne do našej predajne na Prešovskej ceste 65 v Košiciach. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je možné riešiť v Slovenskej republike prostredníctvom SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi